A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada et Vishnujana Swami.

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare